Mann med skjegg, rutete skjorte og sort t-skjorte sitter på et kateter foran en tavle. Han har et ark i hånden. Ved siden av ham er det en pc.

Planleggingsdag med Lesesenteret

Velkommen til planleggingsdag med Lesesenteret! Vi har laget tre økter som er laget spesielt til bruk på planleggingsdagen: Undervisningsplanleggeren DigUp, fagspesifikk lek på småskolen, og om hvordan du kan jobbe med muntlighet i tekstsamtaler på mellomtrinnet.

Økta om DigUp passer for hele grunnskolen, økta om fagspesifikk lek passer for småskolen, og økta om muntlighet er i hovedsak tiltenkt mellomtrinnet og ungdomstrinnet, men har perspektiver som fint kan overføres til lavere klassetrinn. 

Et forslag til hvordan dere kan legge opp dagen, er derfor å starte i plenum med DigUp, og at småskolen så jobber med økta om fagspesifikk lek, mens mellomtrinnet og ungdomstrinnet jobber med økta om muntlighet.

Program:

DigUp: Presentasjon og innføring i den helt nye undervisningsplanleggeren DigUp! DigUp er utviklet av forskere og fagpersoner ved Lesesenteret, i samarbeid med lærere i Jærskulen og programutviklere i Grensesnitt. NB: For at dere skal få tilgang til planleggeren, må DIgUp aktiveres i Feides kundeportal. Les mer om DigUp og hvordan dere får tilgang her.

Fagspesifikk lek: Mange savner mer lek i undervisningen på småskolen. Denne økta handler om hvilke muligheter for lek som finnes i fagene, og som kan gjennomføres i samsvar med skolens rammer og betingelser.

Muntlighet - utnytt potensialet i klasseromssamtalene: Muntlighet er blitt kalt den "glemte" grunnleggende ferdigheten. Med utgangspunkt i fersk, norsk forskning, viser denne økta hvordan lærere kan tenke om klasseromssamtaler og sin egen rolle i samtalene, for å skape et muntlig miljø som kan skape engasjement og læring hos elevene.
 

Undervisningsplanlegging med DigUp

DigUp er et digital didaktisk planleggingsverktøy som er utviklet for å støtte lærere i det viktige arbeidet med å lage gode planer for elevenes læring.
Planlegging kan ha flere funksjoner. Det kan være en teknisk aktivitet som har til hensikt å få på plass en oversikt over årshjul, tema og læringsøkter som deretter skal settes ut i livet. Men det kan også være et kontinuerlig profesjonelt læreplanarbeid som gir grunnlag for økt forståelse og læring for lærerne. Denne økta har som mål å utvikle lærernes kunnskap, kompetanse og ferdigheter for planlegging av undervisning som fremmer elevenes læring.
Økta er relevant for skoler som ønsker å forbedre sin planleggingspraksis når det gjelder planlegging i det lange og det mellomlange tidsrommet. Spesielt handler økta om hvordan man kan pakke opp kompetansemål, formulere tydelige mål for undervisningen og planlegge tema med god sammenheng mellom mål, innhold, arbeidsmåter og vurdering.
DigUp er utviklet av forskere ved Lesesenteret i samarbeid med lærere i Jærskulen og programutviklere i Grensesnitt. For å få tilgang må DigUp aktiveres i Feides kundeportal.
Les mer her:

110 min

Fagspesifikk lek

Barns lek springer ut av deres lyst til å leke og er preget av fantasi, forestillingsevne og fri diktning. Den kjennetegnes av selvbestemmelse og spontanitet og lar barnet ta i bruk sin nysgjerrighet og kreativitet. Dette er aspekter ved lek som verdifulle å ta med inn i planleggingen av den fagspesifikke leken.

120 min

Muntlighet - utnytt potensialet i klasseromssamtalene

Presentasjonen er basert på et opplegg på mellomtrinnet, men har overføringsverdi til yngre eller eldre klassetrinn.

120 min