Mosaikk av snakkebobler med ordene "Yes", "No" og "Maybe".

Videregående

Sprakloyper.no består av gratis ressurser for kompetanseutvikling rettet mot barnehagepersonale og lærere på området språk, lesing og skriving. Ressursene er bygget opp med tanke på å brukes i profesjonsfaglige læringsfellesskap. Innholdet presenteres i en lett tilgjengelig form med tanke på at det skal kunne brukes i fellestid.

Det faglige innholdet er forskningsbasert, og er utviklet av Lesesenteret og Skrivesenteret, i samarbeid med ulike kompetansemiljøer ved en rekke universiteter og høyskoler, samt mange barnehager og skoler. Til faginnholdet er det laget diskusjonsoppgaver og forslag til utprøvinger i praksis.

Til hver ressurs finnes det en detaljert instruksjon om hvordan arbeidet kan gjennomføres – «Bruk av pakken»

Introduksjon til Språkløyper for videregående opplæring. Målsetningen med denne introduksjonen er å bygge en felles forståelse av hva som ligger i begrepet grunnleggende ferdighet og hva det innebærer å være lese- og skrivelærer i egne fag. Vi vil se nærmere på hvordan lærere lærer av hverandre gjennom refleksjon og utforskende samtaler. I pakken Å være lese- og skrivelærer kan deltakerne reflektere over eksisterende praksis i lese- og skriveopplæringa ved skolen, for så å velge utviklingsområder.