Foto av en gutt og mange flagg av ulike nasjonaliteter

Skriving i fremmedspråk

Denne pakken viser hvordan arbeid med modelltekst, læringssamtaler og varierte læringsaktiviteter, inklusive vokabularøvelser, gir elevene støtte i prosessen med å utvikle seg som skrivere på et nytt språk.

Om skriving i fremmedspråk sier LK20 dette: "Å kunne skrive i fremmedspråk er å skape ulike typer tekster som kommuniserer et innhold. Utviklingen av skriveferdigheter i fremmedspråk går fra å skrive enkle tekster om dagligdagse emner til å produsere stadig mer komplekse tekster om faglige emner."

Pakken for Fremmedspråk nivå 1: Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning tar utgangspunkt i Sirkelen for undervisning og læring (se under) som en overordnet modell for undervisningsplanlegging. Samlet sett presenterer pakken en språk- og tekstorientert skriveundervisning som også vil kunne passe for undervisning i Grunnleggende norsk for språklige minoriteter. De didaktiske tilnærmingsmåtene som her er valgt, gir utgangspunkt for utprøving og refleksjon.

Image
Sirkelen for undervisning og læring

Sentrale spørsmål:

  • Hvordan planlegge skriveundervisning i fremmedspråk nivå 1 med utgangspunkt i Sirkelen for undervisning og læring?
  • Hvordan kan det legges til rette for støttende og elevaktiv skriveundervisning?
  • Hvordan styrke elevenes ordforråd og kunnskaper som forberedelse til skriving av en saktekst på et fremmedspråk?
  • Hvordan kan læringssamtaler om modelltekster bidra til at elevene i større grad mestrer å skrive selv?

 

Pakken er laget av: Berit Hope Blå og Karin Dahlberg Pettersen, Fremmedspråksenteret, og Hildegunn Støle, Lesesenteret.

Sirkelen for undervisning og læring

Målet for økta er å få en forståelse for hvordan Sirkelen for undervisning og læring kan fungere som planleggingsverktøy i en støttende språklærings- og skriveprosess. Økta inneholder både en illustrasjon av sirkelmodellen og en fagfilm til diskusjon.

56 min

Sirkelen for læring og undervisning – første fase: Emnebygging

I denne økta fokuseres det på elevenes kunnskaps- og vokabularbygging innen et emne. Målet er å vise en variasjon i metoder og arbeidsmåter i den første fasen av en skriveprosess.

60 min

Sirkelen for læring og undervisning - resterende faser

Målet for økta er å forstå hvordan formål, tekststrukturer og språklige mønstre kan gjøres tydelige i en funksjonell sammenheng fram mot selvstendig tekstproduksjon. Økta har hovedvekt på andre fase i sirkelmodellen, dekonstruere modelltekst, men viser også eksempler på sirkelens fase tre og fire, felles og individuell skriving.

76 min