En gutt

Elever med IOP i de fleste fag

På mange skoler er det elever som har individuell opplæringsplan (IOP) i alle eller i de fleste fag. Disse elevene har gjerne generelle lærevansker/utviklingshemming eller tilsvarende utfordringer som gjør at de ikke har utbytte av ordinær undervisning. Hva er god lese- og skriveopplæring for disse elevene?

En del av disse elevene har sin opplæring i ordinære klasser, men med høy grad av individuell tilpassing, og i form av spesialundervisning, i eller utenfor klasserommet. Andre elever har store deler av sin opplæring i mindre grupper, men gjerne også her med noe en-til en-undervisning.

Det vil i stor grad være slik at god lese- og skriveopplæring er god for alle. Det kan likevel være en utfordring som lærer å finne ut hvordan man skal tilpasse for eksempel begynneropplæring i lesing og skriving til elever som er ungdommer, og som trenger lang tid på å lære. Mange av disse elevene oppnår ikke det vi tradisjonelt har kalt en funksjonell leseferdighet. I denne Språkløyper-pakken vil vi se på hvordan man kan bedre elevenes ferdighet, men også belyse på hvilken måte en begrenset lese- og skriveferdighet likevel kan ha en funksjon.

 

Oversikt over mål for lesing og skriving, utgitt av Kompetanse Norge

  • Hvordan øke elever med generelle lærevansker sin deltakelse og selvstendighet gjennom lesing og skriving?

  • Hvordan bidrar skolens holdninger og språk til elevenes positive utvikling?

  • Hvilket potensiale ligger i å vektlegge arbeid med tekster som brukes i dagliglivet?

  • Hvordan drive god lese- og skriveopplæring på begynnernivå for ungdom med generelle lærevansker?

Lesing og deltaking

I denne økta skal vi se på hvordan lesing og skriving både er en individuell ferdighet og en sosial aktivitet.

60 min