Gutt sitter ved pulten i klasserommet

Nyankomne minoritetsspråklige elever (barnetrinn)

Norsk skole mottar hvert år mange elever som nylig har kommet til landet. Elevens første møte med skolen er viktig.

Nyankomne elever utgjør en svært uensartet gruppe; morsmålsbakgrunn og språkbakgrunn, skolebakgrunn og familiesituasjon varierer. Det de har til felles er at de ikke har norsk som morsmål, og at de ikke kjenner norsk skole.

Dette innebærer at skolen må ha gode mottaksrutiner, og at læreren må bli kjent med eleven, se hver og en og legge til rette for en likeverdig opplæring som er tilpasset den enkelte.

Nyankomne minoritetsspråklige elever er ifølge Kunnskapsdepartementet ikke bare elever i skolepliktig alder som begynner i norsk skole like etter ankomst til landet. Elever kan regnes som nyankomne selv om de har bodd i landet en stund før skolepliktig alder, eller om de kommer sent i utdanningsløpet og skal begynne i videregående opplæring (Se Utdanningsdirektoratets veileder for innføringstilbud).

Denne kompetanseutviklingspakken tar opp temaer som skal gi innsikt i mottaksrutiner og kartlegging, innhold i opplæringen og hvordan samarbeid mellom lærere, mellom skole og hjem og mellom ulike nivåer i utdanningsløpet kan gi elevene et godt opplæringstilbud.

Les mer om nyankomne på NAFOs hjemmesider: Nyankomne 6-16

Sentrale spørsmål:  

  • Hvem er de nyankomne minoritetsspråklige elevene?
  • Hvilke rettigheter har nyankomne elever i norsk skole?
  • Hvordan ta imot nyankomne elever på en god måte?
  • Hva bør være innholdet i undervisningen den første tiden?
  • Hvordan skape godt samarbeid mellom lærere og med foresatte?
  • Hvordan få til god overgang fra særskilt opplæringstilbud til ordinær undervisning?

 

Pakken er laget av Line-Marie Holum og Solveig Berg Johansen, seniorrådgivere ved NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) og Marit Aasen, universitetslektor ved Lesesenteret.

Opplæring den første tiden (2)

Hvordan legge til rette for at nyankomne elever skal få et godt opplæringstilbud? I denne økta legges det blant annet vekt på tospråklig fagopplæring, morsmålsopplæring og flerspråklighet som ressurs.

50 min